Opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna jest dokumentem mającym na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od wykazanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu niezbędnych badań geotechnicznych pod projektowaną inwestycję.

Dlaczego warto opracować opinię geotechniczną

Zamawiając opinię geotechniczną w naszej firmie, nie tylko spełnicie Państwo formalność prawną w celu uzyskania pozwolenia na budowę, ale otrzymacie również kompleksowe doradztwo w zakresie optymalnego i ekonomicznego posadowienia obiektu. Nasze bogate doświadczenie z zakresu geologii i projektowania konstrukcji budowlanych pozwala nam w krótkim czasie stwierdzić przydatność gruntów do celów posadowienia obiektu, zaproponować rozwiązanie konstrukcji fundamentów oraz zalecić ewentualną wymianę lub wzmacnianie gruntu. Taka konsultacja pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z posadowieniem obiektu.

Podstawa prawna opracowywania opinii geotechnicznej

Podstawę prawną opracowywania opinii geotechnicznej stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwestia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Zgodnie z tym rozporządzeniem, opinia geotechniczna stanowi integralną część projektu budowlanego i jest wymagana do wydania pozwolenia na budowę obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym domów jednorodzinnych.

Opinię geotechniczną sporządza się na wstępnym etapie projektowania, głównie w celu określenia stopnia złożoności gruntu i przydzielenia projektowanego obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. W przypadku obiektów zakwalifikowanych do I kategorii geotechnicznej, opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem w kwestii badań gruntowych pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej należy dodatkowo opracować dokumentację badań podłoża gruntowego oraz w zależności od potrzeb dokumentację geologiczno-inżynierską.

Kategorie geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna

Obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

Trzecia kategoria geotechniczna

Obejmuje:

  1. Obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
  2. nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
  3. obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
  4. budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
  5. obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
  6. tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
  7. obiekty infrastruktury krytycznej,
  8. obiekty zabytkowei monumentalne,

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

Po stwierdzeniu innych od przyjętych w badaniach warunków geotechnicznych gruntu projektant obiektu budowlanego zmienia jego kategorię geotechniczną.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe

Występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Złożone warunki gruntowe

Występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Skomplikowane warunki gruntowe

Występują w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich

Co zawiera opracowanie opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i z części graficznej.

Część tekstowa

W części tekstowej opinii geotechnicznej zawarte są podstawowe informacje dotyczące inwestycji oraz terenu objętego opracowaniem wraz z ogólną budową geologiczną określaną na podstawie danych archiwalnych, map geologicznych i badań geotechnicznych. Część tekstowa zawiera ponadto wytyczne dotyczące zakresu i rodzaju niezbędnych badań terenowych i labolatoryjnych dla projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejących warunków geologicznych. Podusmowaniem opinii geotechnicznej jest nadanie projektowanemu obiektowi budowlanemu odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Część graficzna

W części graficznej opracowania znajdują się elementy takie jak:

– mapa dokumentacyjna

– karty dokumentacyjne otworów

– przekroje geologiczno-inżynierskie

– objaśnienie znaków i symboli użytych w opracowaniu

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą poprzez zakładkę Kontakt.

Jak zamówić wykonanie opinii