Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Operat składa się z części opisowej oraz graficznej.
Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
 • przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 • wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
 • wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 • przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu powinna zawierać:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, dodatkowo powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

 • Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:
  • Wykonanie urządzeń wodnych, np.:
   • budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych,
   • kanałów i rowów,
   • zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych,
   • stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
   • obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
   • obiektów energetyki wodnej,
   • wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych,
   • stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
   • murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,
   • stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych.
  • Szczególne korzystanie z wód, np.:
   • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
   • odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
   • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
   • korzystanie z wód do celów energetycznych,
   • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
   • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
   • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
  • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowychzawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • Odprowadzanie wód opadowychz powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha
  • Regulację wódoraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
  • Rolnicze wykorzystanie ścieków(w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód)
  • Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
  • Piętrzeniewody podziemnej
  • Gromadzenie ścieków oraz odpadóww obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
  • Odwodnienie obiektówlub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
  • Wprowadzanie do wódpowierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów

Jak zamówić wykonanie badania